Panovníci českých zemí (4. třída)

1. Projekt: Panovníci českých zemí

    Třída: 4. B

    Žáků: 25 (12 dívek, 13 chlapců)

    Vyučující: Eva Bomerová

         Projekt "Panovníci českých zemí" vycházel z dějepisné části vlastivědy. Žáci se prostřednictvím sestavování rodokmenu panovníků seznamovali s historickými fakty a především mezi nimi nacházeli souvislosti. Projekt probíhal od 10. března 2011 až do konce školního roku souběžně s výukou vlastivědy.

          Při našich procházkách českou historií, kdy jsme se neseznamovali pouzefakty, ale zaměřili se především na situace, které byly důležité pro pochopení následujících událostí, jsme průběžně vytvářeli rodokmen panovníků. Prostřednictvím rodinných vazeb jsme pronikali do historie hlouběji, detailně jsme například poznali důvody vraždy svatého Václava, zavedení Břetislavova stařešinského řádu, důležitost získání Zlaté buly sicilské Přemyslem Otakarem I., to, jakým způsobem vystřídali Lucemburkové Přemyslovce a Jagellonci Lucemburky na českém trůně, odkud se vzali Habsburkové a spoustu dalšího.

         Při grafickém propojování rodin (barevné šipky) a znázorňování pořadí vlády jednotlivých českých knížat a králů (červené šipky) jsme daleko více pochopili kruté boje o trůn převážně mezi bratry, poznali důvody uzavírání diplomatických sňatků mezi dětmi nejvýznamnějších rodů, poznali panovníky z jejich "lidské" stránky.     

           Rodokmen jsme postupně doplňovali o další informace, zaujalo nás i spousta pikantností. Rozesmutnil nás osud knížete Jaromíra, na jehož příkladu jsme poznali krutou středověkou realitu. Jaromír byl nejprve jedním bratrem (Boleslavem III.) vykastrován a musel před ním uprchnout, po návratu ho druhý bratr Oldřich jednadvacet let věznil a nakonec ho dal oslepit a jeho osud završili Vršovci, jimiž byl probodnut, když konal potřebu. Mnozí také nevědí například to, že náš první český král Vratislav II. dříve než se králem stal, uprchl před svým bratrem a doma nechal těhotnou manželku, která při cestě za ním přišla o dítě a zemřela. Naopak to, že král Václav IV. zbožňoval psy, víno a lov najdeme v každé encyklopedii. My jsme našli ale i informaci o tom, že své psy bral do ložnice a jeden z nich v noci prokousl hrdlo jeho první manželce. Dalších příkladů by bylo spousta.

            Při výuce jsme nevytvářeli pouze rodokmen, který byl naší společnou prací, ale každý z žáků si individuálně sestavoval panovnickou osu,

"nakupoval" panovníky do své sbírky,

portrétoval "svého" panovníka a mnohé další, protože projekt se samozřejmě netýkal pouze vlastivědy, ale zasáhl do všech vyučovacích předmětů (více viz bod 3).

         Nemohli bychom se v rámci projektu zabývat panovníky a přitom se nezmínit o historii Pražského hradu, Karlštejnu a korunovačních klenotech, nejstarších pražských náměstích a o dalších památných a historicky cenných místech naší vlasti. Prošli jsme se po Václavském a Karlově náměstí a na závěr projektu navštívili Pražský hrad. Měli jsme velkou radost, že se nám podařilo zajistit průvodce, který nás vzal do krypty Svatovítské katedrály a od něhož jsme se dozvěděli spoustu informací a viděli na vlastní oči místo posledního odpočinku mnohých z těch, o kterých jsme si celé pololetí povídali. Potěšilo nás, že mnohé zajímavosti jsme již znali. Také jsme prošli expozici Příběh hradu, která mapuje vývoj sídla českých panovníků od pravěku až po současnost, a kde jsme si mohli prohlédnout řadu zajímavých exponátů. Nakonec jsme sešli zámecké schody na Malou stranu, přešli Karlův most a ze Starého města jeli zpět do školních lavic.

            

      Během června jsme náš rodokmen dokončili po Ferdinanda I. Habsburského. Posledními dohledávanými informacemi byly příčiny úmrtí panovníků. I prostřednictvím tohoto smutného tématu jsme si uvědomili, jak se měnil životní styl lidí v průběhu staletí. Posuďte sami - zavraždění, padnutí v bitvě, úplavice, infarkt, onemocnění jater, rakovina, leukémie. Projekt tím  ještě více přesáhl i do učiva přírodovědy, protože jsme se dlouze zabývali nejen stravovacími a hygienickými návyky, ale i další zdravotní tématikou.

         Prázdniny nás donutily práce na rodokmenu pozastavit. Pokračovat tedy budeme v páté třídě a čeká nás nelehký úkol rodokmen dokončit až do současnosti.

 

2. Obecné cíle:

- žáci se učí vnímat jevy v souvislostech, propojovat teoretické poznatky

- žáci pracují s učebnicemi, s různými texty a materiály, s internetem

- žáci se učí třídit informace, interpretovat je a přehledně prezentovat

- žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení a motivováni k celoživotnímu učení

- žáci spolupracují a učí se ocenit a objektivně zhodnotit práci druhých

- žáci organizují a plánují svou činnost a tuto dokončí

 

3. Osnova projektu

Projekt se skládal z několika částí, které se vzájemně doplňovaly a prolínaly:

a) teoretická - průběžné vyhledávání, výběr a zpracování informací o dané době

b) výtvarná  - kresba, malba, písmo

c) praktická - výroba rodokmenu, panovnické osy, sbírky panovníků

d) jazyková - slohová (výpisek), - literární (literární druhy a žánry - svatý Václav a Karel IV. v české literatuře - beletrie, encyklopedie, poezie, komiks), - psaní (popisky panovníků)

e) hudební - zpěv, rytmizace, - poslech (B. Smetana - Tábor z cyklu Má vlast, chorál "Ktož sú boží bojovníci")

f) prezentační - teoretická (mluvené slovo v sále), - estetická (nástěnky)

 

Metody a formy práce: diskuze, vyprávění, výklad, referát, práce s textem, poslech, individuální i skupinová práce, kooperace

 

Mezipředmětové vztahy - začleněná témata - konkrétní cíle:

Vlastivěda

10. až 15. století v české historii

Vláda přemyslovských knížat a králů

Rodinné vazby, boje o trůn

První zákony - stařešinský řád, primogenitura

Nástup Lucemburků na český trůn

Život ve středověku - obydlí, potrava, oblékání, úmrtí

Husitské války

Nástup Jagellonců

Cíle (žák dokáže):

- samostatně vyhledat historická fakta a vědomě je propojit s dalšími

- pomocí rodokmenu krátce vyprávět o významu jednotlivých panovníků, vyhledat zajímavosti, které nejsou v učebnici

- charakterizovat dobu a život lidí za vlády Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců

- popsat vlastními slovy způsob života jednotlivých vrstev obyvatelstva (život obyčejných lidí a knížat - rozdíly)

- popsat důvody zavedení stařešinského řádu, význam Zlaté Buly Sicilské

- charakterizovat hospodářský a kulturní rozvoj Českého státu za vlády Karla IV.

- vysvětlit příčiny rozpoutání husitských válek

- uvědomit si charakter a význam Jana Husa a Jana Žižky

 

Český jazyk

Jazyková výchova - práce s textem (porozumění, vyhledávání a výběr informací)

                                  - sloh - výpisek, popis postavy

                                  - mluvené slovo (prezentace)

Literaturární druhy a žánry - beletrie, encyklopedie, poezie, pověst, komiks (svatý Václav, Karel IV. v české literatuře)

Rozbor videozáznamu prezentace

Cíle (žák dokáže):

   - interpretovat a hodnotit přečtené texty, vybírat z nich podstatné údaje

   - využívat encyklopedie, příručky a internet k vyhledávání informací

   - vyjádřit rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností

   - výstižně popsat vlastní ilustraci

- vyjádřit slovy své dojmy poslechu skladby (Tábor)

- analyzovat a výstižně se vyjádřit k situacím shlédnutým na videu (záznam prezentace), věcně diskutovat

 

Pracovní činnosti

Práce s papírem - stříhání, lepení, podlepování, skládání, manipulace

Vybarvování dle slovního zadání, uvědomění si významu neznámých pojmů (sbírka panovníků)

Vytváření plošné kompozice

Potraviny a výživa lidí

Cíle (žák dokáže):

    - při rozšiřování rodokmenu dodržovat dané pokyny a  přispívat svými nápady

- vybrat nejpřehlednější způsob uspořádání a evidence (strom, pořadí vlády panovníků, barevné odlišení rodů)

- pozná stravovací návyky lidí, původ potravin, dobová jídla (jídelníček bohatých a chudých)

    - zorganizovat svoji činnost a práci dokončit

 

Výtvarná výchova

Portréty do rodokmenu (potomci) - kresba pastelkou

Rotunda na Řípu - kresba tužkou nebo pastelkou

Pražský hrad a Karlštejn - kresba tužkou

Portrét panovníka - malba temperou

Písmo - jména

Odívání

Instalace výtvarných prací

Cíle (žák dokáže):

- charakterizovat typické prvky románského a gotického stavebního slohu

- nakreslit (alespoň schematicky) rotundu, baziliku, okno s lomeným obloukem

    - alespoň přibližně vystihnout rysy tváře zvoleného panovníka

    - tvůrčím způsobem experimentovat s barvami,  mísit je a překrývat

    - využívat kontrastu při kresbě tužkou

    - vést dialog, vyjadřovat se k tvorbě své a druhých

 

Hudební výchova

Poslech písně Svatý Václave

Nácvik a předvedení husitského chorálu "Ktož sú boží bojovníci" (pod vedením p.uč. Séquardtové)

Poslech skladby Tábor z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast.

Cíle (žák dokáže):

- zasadit skladby a písně do historických souvislostí

- vcítit se do hudby v souvislosti s dobou jejího vzniku

- naslouchat druhým

 

Matematika

Jednotky času a jejich převádění, časová přímka (panovnická osa)

Velká čísla - početní operace (doba vlády, věk)

Vztahy (rodokmen)

Slovní úlohy o věku

Práce s daty (shromažďování, interpretace, evidence, porovnání)

Zaokrouhlování

Aritmetický průměr (průměrný věk, výdaje na žáka)

Geometrické pojmy (stavební slohy)

Finanční matematika (vyúčtování výletů)

Cíle (žák dokáže):

- orientovat se v časové ose, určit století

- využít tabulku jako nástroj evidence údajů

- číst, zapisovat a operovat s velkými čísly

- orientovat se ve vztazích rodokmenu (syn,  synovec, neteř, babička ap.)

- vytvořit reálnou slovní úlohu z dat rodokmenu

- popsat stavby románského a gotického slohu pomocí geometrických pojmů

- sbírat a přehledně uspořádat data

- využívat písemné algoritmy k výpočtu ceny celkové, ceny průměrné, aritmetického průměru

- zaokrouhlovat a ověřovat údaje

Přírodověda

Proměny krajiny (od pravěku po současnost)

Živá a neživá příroda (stavební materiály)

Ochrana přírody

Výchova ke zdraví (hygiena ve středověku a dnes, příčiny úmrtí dříve a dnes)

Potraviny a výživa lidí (dobový jídelníček, starobylá jídla, dovozové potraviny)

Partnerství a rodičovství

Cíle (žák dokáže):

    - popsat svými slovy proměny krajiny v průběhu staletí

    - zhodnotit činnost člověka a vliv na krajinu

    - určit používané stavební materiály (domky, rotundy, baziliky)

- porovnat hygienické návyky a uvědomit si vazbu na nemocnost (epidemie, mor)

- vyhledat příčiny úmrtí panovníků a zařadit je do kontextu doby (vraždy, boj, mor, úplavice, infarkt, rakovina)

    - pozná stravovací návyky lidí, původ potravin, dobová jídla (jídelníček bohatých a chudých)

    - uvědomuje si význam rodiny, manželství, porovná a zhodnotí důvody uzavírání manželství dříve a dnes

 

Prezentace:

Rodokmen a jeho prezentování v sále školy

Nástěnka s portréty panovníků (malba)

Nástěnka s kresbami Pražského hradu a Karlštejna            

Zpěv a rytmizace husitského chorálu "Ktož sú boží bojovníci"

 

V době prezentace (26.5.2011) jsme měli rodokmen hotový do Jiřího z Poděbrad. Na prezentaci ve školním sále, na kterou jsme měli pouhých deset minut, jsme se poctivě připravovali, každý musel do pár vět shrnout to nejdůležitější, co by chtěl o "svém" panovníkovi říci.

 

Konkrétní výstupy:

Rodokmen panovníků českých zemí (Přemyslovci, Lucemburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci) od Bořivoje I. po Ferdinanda I. Habsburského.

Panovnická časová osa

Sbírka až 33 českých panovníků

Portrét panovníka (malba temperou)

Pražský hrad a Karlštejn (kresba tužkou)

Husitský chorál "Ktož sú boží bojovníci"

Videozáznam prezentace

Fotodokumentace

 

4. Časová organizace projektu

Projekt probíhal od 10. března do 28. června 2011.

březen - červen

Vytváření a sestavování společného rodokmenu panovníků českých zemí

Individuální sbírka panovníků

Individuální časová panovnická osa

Výtvarná část (malby, kresby)

16. - 20. května 2011           Výběr informací pro prezentaci rodokmenu

18. května 2011                   Pražská náměstí (Václavské, Karlovo, Senovážné)      

23. - 26. května 2011           Nácvik prezentace (mluvené slovo)

26. května 2011                    Prezentace projektu v sále školy

9. června 2011                     Výlet na Pražský hrad a Karlův most

23. června 2011                   Ukončení projektu - sestřih filmu Jan Hus

27. června 2011                                                      sestřih filmu Jan Žižka

28. června 2011                   Dokončení a prozatímní uzavření rodokmenu (Jagellonci)

                                               Závěrečné fotografování

 

5. Organizační a materiální zabezpečení

Organizace:

Prohlídku nejstarších pražských náměstí jsme naplánovali ve spojení s návštěvou anglického divadelního představení v Redutě.

Na Pražský hrad jsme šli z Pohořelce, kam jsme dojeli autobusem. Nazpět jsme se vydali po zámeckých schodech přes Malostranské náměstí a Karlův most na Staroměstské náměstí. Odtud metrem a autobusem.

Použitý materiál:

Čtvrtky, lepidlo, fixy, pastelky, tužka, tempery

Kopie panovníků

Karton velkého formátu (150 x 2000 cm)

Fotoaparát, mikrofon

 

6. Rozvíjené klíčové kompetence

Projektem bylo rozvíjeno všech šest klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

- žák vyhledává, zpracovává a používá potřebné informace z různých zdrojů

- žák propojuje poznatky do širších celků, hodnotí je a zaujímá k nim stanovisko

- žák uvádí věci do souvislostí

Kompetence k řešení problémů

- žák promýšlí způsob řešení problémů a využívá k tomu předchozích zkušeností

Kompetence komunikativní

- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně v  ústním projevu

- žák naslouchá promluvám druhých, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

- žák dokáže klást srozumitelné otázky a výstižně na ně odpovídat

- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů

- žák využívá informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální

- žák spolupracuje ve dvojici i ve skupině

- žák umí přijmout v týmu potřebnou roli a zodpovídat za ni

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni umí slušně požádat

- žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých

Kompetence občanské

- žák si uvědomí nutnost ochrany životního prostředí i sebe sama

Kompetence pracovní

- žák používá bezpečně a vhodně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

- žák organizuje a plánuje svoji činnost tak, aby práci dokončil

 

7. Integrace průřezových témat

V projektu bylo integrováno pět průřezových témat, zvláště pak "Osobnostní a sociální výchova".  

 

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

Sebepoznání a sebepojetí - vztahy k druhým lidem

Kreativita - pružnost nápadů, originalita, schopnost "dotahovat" nápady do reality

Sociální rozvoj

Poznávání lidí - na příkladech z historie si uvědomit odlišnosti a společné prvky

Mezilidské vztahy - vztahy mezi příbuznými dříve a dnes

Komunikace - dialog, komunikace v různých situacích

Kooperace a kompetice - rozvoj dovedností pro kooperaci, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti- řešení problémů a rozhodování

Hodnoty, postoje, praktická etika - odpovědnost, spolehlivost, respektování atd.

 

Výchova demokratického občana

Občanská společnost a škola - forma vzdělání dříve a dnes

 

Multikulturní výchova

Kulturní diferenciace -  jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

Lidské vztahy - důležitost integrace jedince v rodině, řešení problémů, diplomacie (na příkladech z historie)

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Jsme Evropané - klíčové mezníky naší historie, vývoj českého státu

 

Enviromentální výchova

Ekosystémy - proměny krajiny, vliv člověka, způsoby hospodaření, lidská sídla, kulturní krajina

Základní podmínky života - význam vody pro lidské aktivity - vznik vesnic a měst

Lidské aktivity a životní prostředí - zemědělství, doprava, změny v krajině

Vztah člověka a prostředí - naše obec, náš životní styl

 

8. Zpráva o realizaci

            Vše výše uvedené bylo realizováno, obecné i konkrétní cíle byly naplněny. Do projektu se zapojili všichni, každý dle svých možností a dovedností. Projekt se dotkl řady témat ze všech vzdělávacích oblastí, prolnul všemi vyučovacími předměty a takřka všemi průřezovými tématy. Dějepisné učivo výrazně přesahovalo rámec osnov výuky vlastivědy i proto, že nás historií provázel pan Tempora z edice "Dějiny trochu jinak", kterou mohu všem doporučit.    

            Prezentace projektu se tentokrát poměrně vydařila (až na problém s krátkou šňůrou mikrofonu). Dokonce i po analýze videozáznamu jsme byli spokojeni, přestože nebylo lehké vše shrnout do deseti minut. Pro příště je naším velkým cílem vymyslet jinou formu prezentace. Také ještě nemáme dořešenou technickou otázku, jak rodokmen zachovat a vytvořit z něho funkční učební pomůcku pro další žáky. Vizí je skládací leporelo samostatně stojící, ale vzhledem ke konečným rozměrům rodokmenu (1,5x15 m) to bude obtížně realizovatelné. Problém je i s kvalitním nafocením.

Jak už bylo napsáno výše, projekt zdaleka nekončí a bude pokračovat obdobnou formou v páté třídě. Čekají nás Habsburkové, světové války, změny ve způsobu vlády, principy demokracie.  Abychom poznatky pouze pasívně nepřijímali, v tom všem nám jistě sestavování rodokmenu pomůže.

 

9. Zdroje:

Edice Dějiny trochu jinak, Kartografie Praha, 2003 - 2006.

            Doba knížete Václava (10. století)

            Doba knížete Břetislava (11. století)

            Doba knížete (a krále) Vladislava II. (12. století)

            Doba krále Přemysla Otakara II.(13. století)

            Doba krále Karla IV. (14. století)

            Doba krále Jiřího z Poděbrad (15. století)

Procházková, M., Víšek, M.: Panovníci na českém trůně (50 českých panovníků). Filip Trend Publishing, Pardubice 1998.

Čornej, P., Lockerová, J., Major, P.: 234 českých osobností. Fragment, 2004.

Seifertová, L.: dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí. Prchal, Euromedia Group Praha, 2003.

Stříbrná, I. a kol.: Vlastivěda 4 - hlavní události nejstarších českých dějin. Nová škola Brno, 2004.

Holková, M.: Tisíc tomu let  . Vizovice, Lípa, 1992.

Petiška, E.: Čtení o hradech, městech a zámcích. Albatros Praha, 1984.

http://cs.wikipedia.org

 

Kompletní fotodokumentaci k projektu naleznete ve fotogalerii 2010/2011.

 

Eva Bomerová, 8. 7. 2011