Dědina Cup (5. třída)

1. Projekt: Dědina Cup

    Třída: 5. B

    Žáků: 24 (10 dívek, 14 chlapců)

    Vyučující: Eva Bomerová

            Naše škola dobré vybavení na stolní tenis. Vždyť která škola se může pochlubit tím, že vlastní velký počet stolů a navíc společné prostory, kde se kvalitně a bezpečně hrát? Na prvním stupni máme dokonce tenisový stůl na každém patře, takže děti mohou hrát i o malých přestávkách. Často se nám ale stávalo, že se rozehrál turnaj a potom se nedohrál.

            Děti dostaly nápad, uspořádat turnaj pro celou školu. Základní otázkou ale bylo KDY? Po vyučování? O přestávkách? To jsme ho zatím nikdy nedohráli! A navíc  byla situace komplikována tím, že by se musela sjednávat dopředu utkání mezi hráči jednotlivých tříd napříč stupni. Asi by to při troše dobré vůle šlo, ale turnaj by pravděpodobně trval příliš dlouho a stále by hrozilo, že se nedohraje. Jediná šance tedy byla, uspořádat turnaj v rámci výuky podobně, jako se družstva z naší školy účastní např. Poháru Prahy 6. Požádali jsme tedy pana ředitele s tím, že organizaci turnaje pojmeme jako rozsáhlý projekt, a k naší velké radosti souhlasil. Mohli jsme se pustit do práce - a nebylo málo!

Projekt jsme rozdělili do tří částí - teoretické, přípravné a realizační.          

            a) Cílem teoretické části projektu bylo nastudovat hrací systémy různých turnajů, vybrat nejvhodnější pro naše potřeby a navíc upravit systém přímo pro nás a přitom jej pozměnit co nejméně. Vybrali jsme Davis cup. Každá třída (4. až 9.) měla právo sestavit pětičlenný tým. Hrací pavouk nebyl problém, delší čas jsme promýšleli, jakou formou mohou být nasazováni jednotliví hráči. Udělali jsme rozpis zápasů (zde). Zbývalo už jenom stanovit datum a název turnaje a vše vyvěsit na nástěnce.

Po turnaji ve vybíjené, kterého se zúčastnila jako součásti projektu celá třída, jsme zevrubně analyzovali co se nám líbilo (a jak to můžeme využít my) a co naopak nelíbilo (a jak to zařídíme jinak). Např. "Rozhodčí nedávali pozor - rozhodčí bude pozorný a pro jistotu bude mít pomocníka", "Elektronická tabule špatně ukazovala -  my budeme používat stírací tabule a spoléhat na svoji paměť", "Holky měly společné šatny s kluky - rozdělíme šatny", "Ta uřvaná paní -  dáme jasné pokyny divákům", "Měli jsme tělocvičnu na trénink - dáme před tělocvičnu dva stoly". Stejnou analýzu jsme provedli i po uskutečnění Dědina Cupu a zjistili jsme, že bychom byli spokojeni, pokud by se turnaj povedl alespoň tak, jako letos (ale musíme přinést ještě více jídla).

            b) Cílem přípravné části bylo naplánovat a zajistit vše potřebné tak, aby se turnaj zdárně uskutečnil. Bylo toho hodně, protože když projekt, tak projekt a měl to být turnaj s veškerou parádou!

           V hodinách pracovních činností se naše pozornost upnula k návrhu loga turnaje. Společnými silami jsme vybrali a barevně doladili logo, které turnaj plně vystihuje. Chtěli jsme jej dovést k naprosté dokonalosti a často nám k tomu pomohla pouhá náhoda nebo naše nešikovnost. Například když se nám "roztřepily" okraje a barva zatekla pod šablonu, začistili jsme je tenkou bílou linkou a ono to najednou bylo spolu se zelenou barvou jako hrací stůl! Hezkou tečkou bylo, když jsme logo malovali na trička a k dispozici jsme měli pouze oranžová. "Jé, paní učitelko - to je jako na míčku" a definitivní podoba loga byla na světě.

                V přípravné fázi jsme nechtěli nic podcenit. Vyrobili jsme trička s logem pro pořadatele a rozhodčí, stírací tabulky na které jsme zapisovali průběh zápasů, aby diváci měli přehled, zajišťovali jsme sponzory, kteří dodají ceny pro vítěze i poražené nebo přispějí občerstvením. Také jsme konečně dokončili maskota naší třídy - Pepana.

            c) Cílem realizační části byl samotný turnaj. Každý disciplinovaně dodržel roli, kterou měl zastupovat - hráč, rozhodčí, zvukař, fotograf, obsluha, technická četa. Vše proběhlo podle časového harmonogramu, přišla i řada diváků, k žádnému kolapsu nedošlo a pevně doufáme, že se nám podařilo založit tradiční jarní turnaj, který se bude pořádat každoročně! Největším oceněním bylo, když nás na chodbě zastavil malý prvňáček a oznámil nám, že "za tši roky bude hrát taky".

                 Projekt nás všechny moc obohatil - vždyť umět naplánovat činnost svou i jiných, dokončit práci v termínu, převzít zodpovědnost, poskytnout pomoc a nebát se o ni požádat, řešit společně problémy - to v životě všichni potřebujeme nejvíce!

 

2. Obecné cíle:

- žáci se učí vnímat jevy v souvislostech, propojovat teoretické poznatky s praktickými činnostmi

- žáci se učí třídit informace, interpretovat je a přehledně prezentovat

- žáci spolupracují a učí se ocenit a objektivně zhodnotit práci druhých

- žáci organizují a plánují svou činnost a tuto dokončí

 

3. Osnova projektu

Projekt se skládal ze tří částí, které se dále členily podle  vyučovacích předmětů a rolí, které děti zastávaly:

 

a) teoretická část

vyhledání, výběr a zpracování informací o různých herních systémech

výběr nejvhodnějšího systému (Davis Cup)

úprava systému pro potřeby Dědina Cupu

rozpis jednotlivých zápasů

 

b) přípravná část

informativní - výroba prezentační tabule - písmo, úprava, přehledné uspořádání

výtvarná a pracovní - návrh a výběr loga, práce s šablonou a textilem, jmenovky, dokončení maskota, příprava občerstvení

komunikační - analýza sportovních soutěží

 

c) realizační část

organizace a předvídání problémů, které by mohly nastat

rozdělení rolí a jejich dodržování

obsluha - občerstvovací skupina (vzhledem k tomu, že se dívkám nelíbil termín "hostesky" a jiný nenašly)

Metody a formy práce: problémová metoda,činnostní učení, pozorování, diskuze, vyprávění, práce s textem,  individuální i skupinová práce, kooperace

 

4. Obsažené vzdělávací oblasti, mezipředmětové vztahy, začleněná témata, konkrétní cíle:

Český jazyk

- práce s textem (porozumění, vyhledávání a výběr informací), výstižný název

- popis pracovního postupu

- analýza turnaje - pozitiva, negativa

- hodnocení a sebehodnocení písemně i ústně   

- rozbor videozáznamu

- literární styly a žánry - zpráva, oznámení, reportáž, vyprávění

Cíle (žák dokáže):

- interpretovat přečtený text, vybírat z něho podstatné údaje

- využívat internet jako zdroj informací

- sestavit výstižné a stručné sdělení

- napsat reportáž o průběhu turnaje

- analyzovat situaci, formulovat pozitiva a negativa, obhájit svůj názor

- popsat pracovní postup výroby loga podle šablony

- analyzovat a výstižně se vyjádřit k situacím shlédnutým na videu, věcně diskutovat

- zhodnotit turnaj z pozice své role (výběr slohových prací zde)

 

Pracovní činnosti

- práce s papírovou šablonou

- návrh a realizace loga turnaje - ruční "potisk" triček pořadatelů a rozhodčích

- instalace propagačních materiálů, pohárů a odměn

- výroba maskota

- příprava pokrmů, stolování, úklid

- organizace práce, harmonogram

Cíle (žák dokáže):

- vyrobit šablonu a použít ji, při práci postupovat dle návodu, vyhodnocovat a upravovat svoji činnost

- spolupracovat ve dvojici i ve skupině

- poučit se z chyb, pracovat trpělivě, pomáhat druhým

- zorganizovat svoji činnost a práci dokončit

- zvolit vhodné občerstvení a toto připravit

- esteticky stolovat

- uklidit po sobě i druhých

Výtvarná výchova

- návrh loga, plakátu

- práce se šablonou (negativ a pozitiv)

- volba barev

- typy písma

Cíle (žák dokáže):

- zvolit vhodné barvy

- zjednodušovat, použít  výtvarnou zkratku

- zvolit nástroje a techniky pro konkrétní výtvarné vyjádření

- nakreslit výstižnou ilustraci podle názoru

- společně vybrat z návrhů ten, jež se bude realizovat

Informatika

- práce s internetem - vyhledávání a zpracování informací

- tabulky (MS Word)

- logo (program Malování)

- zpráva na internetové stránky

Cíle (žák dokáže):

- vyhledat a vybrat informace o Davis Cupu a interpretovat je

- navrhnout fomou tabulkového zpracování jmenovku ("Pořadatel", "Rozhodčí"), z řady návrhů vybrat nejvhodnější

- navrhnout logo turnaje zpracováním na PC

- sestavit zprávu určenou na internetové stránky včetně výběru a zařazení fotografií

 

Matematika

- hrací systémy - kombinatorika

- finanční matematika - kalkulace výdajů

- formy sponzorování

- harmonogram

- měření a poměřování

- úlohy se sportovní tématikou

Cíle (žák dokáže):

- orientovat se v hracích schématech

- evidovat výsledky zápasů, bodový zisk

- sestavit harmonogram

- evidovat výdaje, porovnávat ceny, hodnotit

- porovnat různé formy sponzorování

- řešit úlohy se sportovní tématikou (kombinatorika, slovní úlohy, problémové úlohy)

 

Hudební výchova

- výběr fanfár pro vítěze

Cíle (žák dokáže):

 - posoudit vhodný hudební doprovod

 

Tělesná výchova

- sportovní hry (stolní tenis)

- organizace práce

- sport v Tv a tisku

Cíle (žák dokáže):

- aktivně se zapojovat do pohybových činností

- reagovat na hezký i nezvládnutý pohyb

- kultivovaně fandit

- ocenit výkon protivníka

5. Konkrétní výstupy:

Plakát, logo

Grafika - rozpis turnajů (pavouk)

Jmenovky (Organizátor, Rozhodčí)

Informační tabule pro jednotlivé zápasy (zde)

Trička s logem pro organizátory (oranžová) a rozhodčí (červená)

Občerstvení (bábovky, dorty, pomazánky, koláče, jednohubky)

Odměny pro vítěze i poražené (poháry, medaile, míčky s podpisem pana ředitele, "minipoháry", pastelky, karty, propisky, pamětní medaile pro pořadatele.

Videozáznamy utkání, fotodokumentace turnaje

 

6. Časová organizace projektu

Projekt probíhal od prosince 2011 (kdy jsme poslali žádost panu řediteli) do 15. března 2012 (kdy jsme sepsali závěrečné hodnocení turnaje). Turnaj jsme vyhlásili prostřednictvím plakátů na nástěnkách s dvouměsíčním předstihem, aby měly třídy dostatek času na prostudování herního systému a pravidel, sestavení týmů a na trénink. Pro uspořádání turnaje jsme vybrali pondělí (abychom přes víkend stihli napéct a navařit) 12. března 2012.

prosinec, leden      - výběr a úprava herního systému, výroba plakátu, loga

                                   - volba prezentace

25.1.2012                - vyvěšení plakátu a informačních materiálů

                                   - evidence přihlášek týmů

                                   - oslovení potencionálních sponzorů

20. 2. 2012               - dokončení maskota třídy

  5. 3. 2012               - slohová práce PŘED (turnajem)

12. 3. 2012               - Dědina Cup 1. ročník

7:00                   Sraz 5. B před školou

7:05 - 8:30        Příprava tělocvičny (technická četa)

                           Příprava občerstvovací zóny (obsluha)

                            Uspořádání odměn (kdo má volné ruce)

8:30                   Slavnostní zahájení Dědina Cupu

8:40 - 11:00       Utkání v základní skupině

11:00                 Vyhlášení a odměnění prvních vypadnuvších

11:15 - 11:40     Semifinále, utkání o třetí místo

11:40                 Finále

12:15                 Vyhlášení výsledků, předání putovních pohárů a odměn

12:30                 Exhibice (učitelský tým - vítězný tým)

13:00                 Ukončení turnaje, odměnění organizátorů

13:00 - 13:30   Úklid

15. 3. 2012               - slohová práce PO (turnaji) - výběr zde

                                   - reportáž, zpráva na web, videorozbory

 

7. Organizační a materiální zabezpečení

Herní systém

            Každá třída (4. - 9.) mohla vytvořit pětičlenný tým. Jednotlivé zápasy byly rozepsány tak, aby se setkali hráči stejné věkové skupiny, takže do semifinále i finále postoupil vždy jeden tým s prvního a jeden z druhého stupně (viz rozpis zápasů).

            Hráče do jednotlivých utkání museli být písemně nasazeni předem, takže nikdo nevěděl, proti komu přesně bude hrát. Hrálo se na tři vítězné zápasy - hráči 1 a 2 dvojhru, hráči 3 a 4 čtyřhru. Pokud po odehrání tří zápasů nebylo rozhodnuto, nasadila třída další hráče. Ti se nyní mohli vystřídat - kdo hrál čtyřhru mohl hrát dvojhru ap.

            Ze základní skupiny postoupily čtyři týmy. Poražení se základní skupiny se mohli buď dívat, nebo odejít do tříd - samozřejmě se všichni dívali. Stejně se sehrálo i semifinále, utkání o třetí místo a finále. Po finále byly vyhlášeny výsledky, předány poháry (které budou putovat v dalších letech po škole a byly vyhrány pro celou třídu), rozděleny odměny. Týmy na druhém a třetím místě dostaly i dort, vítězové si jej museli ještě vybojovat v utkání proti učitelům. Povedlo se jim to.

 

Materiální zabezpečení

Potřebné vybavení - šest stolů na stolní tenis se síťkami (dva tréninkové v předsálí), dvanáct míčků, mantinely oddělující hrací plochy, počítadla výsledků, lavičky pro diváky, švédské bedny pro vystavení pohárů a odměn, stupně vítězů, výsledková tabule s rozpisem jednotlivých zápasů a pavoukem

Potřebný materiál - trička oranžová (pořadatelé) a červená (rozhodčí), akrylová barva zelená a bílá, visačky, čtyři zalaminované tabulky pro zápis výsledků u každého stolu, stojánky, stírací fixy ke každé tabuli

Občerstvovací zóna - příbory, talíře, hrnky, mísy na ovoce, nože, barel na pití, pytle na odpadky, kbelík pod barel

 

Ceny

Ceny jsme dokázali zajistit pomocí dárců a sponzorů z řad rodičů, žáků a zaměstnanců školy.  Děkujeme.

1. - 3. místo       - putovní pohár, medaile, minipohárek s nápisem, míček s podpisem,  perníková pálka, logo turnaje, karty

4. místo             - míček s podpisem, perníková pálka, logo turnaje, karty, propisovačka

5. - 8. místo      - míček s podpisem, perníková pálka, logo turnaje, pastelky, pero

rozhodčí            - míček s podpisem, perníková pálka, logo turnaje

organizátoři      - pamětní medaile jako přívěšek na klíče, logo turnaje

 

8. Rozvíjené klíčové kompetence

Projektem bylo rozvíjeno všech šest klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

- žák vyhledává a třídí informace

- žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

Kompetence k řešení problémů

- žák promýšlí způsob řešení problémů a využívá k tomu předchozích zkušeností

- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení

Kompetence komunikativní

- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky

- žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů

- žák využívá informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální

- žák účinně spolupracuje ve dvojici i ve skupině

- žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, je ohleduplný, čímž přispívá k upevňování dobrých vztahů

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni umí slušně požádat

- žák přispívá k diskusi v malé i velké skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí

Kompetence občanské

- respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích

Kompetence pracovní

- žák používá bezpečně a vhodně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

- žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých

- žák organizuje a plánuje svoji činnost tak, aby práci dokončil

 

9. Integrace průřezových témat

V projektu byla integrována především dvě průřezová témata - "Osobnostní a sociální výchova" a "Mediální výchova".

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

Sebepoznání a sebepojetí - vztahy k druhým lidem

Psychohygiena - dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích

Kreativita - pružnost nápadů, originalita, schopnost "dotahovat" nápady do reality

Sociální rozvoj

Komunikace - dialog, komunikace v různých situacích

Kooperace a kompetice - rozvoj dovedností pro kooperaci, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - řešení problémů a rozhodování

Hodnoty, postoje, praktická etika - odpovědnost, spolehlivost, respektování atd.

 

Mediální výchova

Receptivní činnosti

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství

Odlišování „bulvárních“ prvků ve sdělení od informativních

Hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); chápání podstaty mediálního sdělení

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení

Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na každodenní život

Role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování

Produktivní činnosti

Tvorba mediálního sdělení -  tvorba mediálního sdělení pro školní webové stránky, technologické možnosti a omezení

 

10. Zpráva o realizaci

            Vše výše uvedené bylo realizováno, obecné i konkrétní cíle byly naplněny. Projekt se dotkl řady témat ze všech vzdělávacích oblastí, prolnul takřka všemi vyučovacími předměty. Práce na projektu  byla opravdu společnou prací kolektivu - jeden se bez druhého neobešel a vzájemná pomoc byla naprostou nutností.

            Do projektu se zapojili všichni, každý dle svých možností a dovedností. Každý měl na turnaji přidělenou roli, kterou zodpovědně zastával. Ke kolapsu v organizaci nedošlo. Snad jenom pro příští ročník je třeba lépe zorganizovat předávání cen, chvílemi nastal chaos, zejména kvůli nedostatečnému prostoru kolem stupňů vítězů.

         Každý z žáků na vlastní kůži pocítil, že turnaj jako takový je již jenom třešničkou na dortu a myslím si, že nyní daleko více ocení práci organizátorů jakýchkoli školních i jiných turnajů, protože už vědí, co sil a promýšlení stojí bezchybný průběh.

            Prvním vítězem Dědina Cupu se stala třída 9.A, na druhém místě skončila třída 5.B (tedy my) a na místě třetím třída 7.A. Pevně doufám spolu s dětmi, že se nám podařilo založit tradiční jarní turnaj naší školy a už nyní se všichni těšíme na druhý ročník na jaře 2013!

      

11. Přílohy ke stažení a použití pro příští roky:

Logo

Přihláška týmů

Výsledková tabule k zalaminování (zvětšit na A3)

Rozpis jednotlivých zápasů

Nasazení hráčů do jednotlivých zápasů

Loga k tisku a laminaci

plakát_DC.pdf