Projekt Dům - stavba (3. třída)

1. Název projektu: Dům - stavba

    Třída: 3. B

    Vyučující: Eva Bomerová

Projekt byl založen zejména na učivu prvouky, vzájemně propojoval tři tématické celky - "Místo, kde žijeme", "Lidé kolem nás" a  "Rozmanitost přírody". Poslední tématický celek zasahoval i do učiva přírodovědy ve čtvrtém ročníku. Projekt prolínal všemi vyučovacími předměty. Stavěl jakna samostatné, tak i na skupinové práci žáků.

 

2. Obecné cíle:

- žáci se učí vnímat jevy v souvislostech, využívat předchozích znalostí a dovedností

- žáci nalézají vztah k přírodě a prostředí, kde žijí

- žáci se učí pracovat s učebnicemi, s různými texty a materiály, s encyklopediemi a internetem

- žáci se učí třídit informace, přehledně je prezentovat, interpretovat je na základě pochopení jejich obsahu a významu

- žáci se učí spolupracovat a respektovat práci druhých

- žáci organizují a plánují svou pracovní činnost

 

3. Osnova projektu

Projekt se skládal ze tří částí, přičemž druhá a třetí část probíhaly současně.

a) Vytváření pojmové mapy

b) Stavba iglú z papírových krabic

c) Shromažďování informací o domech, jejich uspořádání a prezentace

a) Stěžejní činností bylo sestavování pojmové mapy pomyslného domu a následné hledání odpovědí na otázky: Co? Z čeho? Kdo? Jak? Tedy: část domu - potřebný materiál - řemeslník - pracovní postup - funkce. Děti vymýšlely další otázky, které se vztahovaly na celý dům např. Kde? nebo Kdy? (Když nemám kde bydlet. V létě. Až budu velký. Až budu mít peníze.)  Součástí výuky byla exkurze do prodejny Hornbach. Samotná prohlídka (bez cesty) nám zabrala tři hodiny. Logické uspořádání prodejny umožňuje plynule projít od materiálů potřebných na hrubou stavbu (cihly, sádrokarton, cement) přes stavební prvky (dveře, okna), instalace (voda, elektřina), vybavení (umyvadla, spotřebiče) až po zahradu a všemi toužebně vyhlížené domácí zvířectvo. Na konkrétních materiálech jsme si ujasnili řadu pojmů, porovnávali ceny, nakupovali. To, že děti mají vzhledem k  jejich věku některé informace zkreslené, nejlépe dokumentuje odpověď na otázku, zda vědí, kdo vyrábí vyřezávané zábradlí? Prý řezník.

b) Následovala stavba domu. Aby stavba měla konkrétní využití, spojili jsme projekt s přípravou na vánoční vystoupení a vytvořili tak potřebné kulisy k písničce "Grónská písnička" - dům Eskymáků, iglú. První fází bylo shromáždění dostatečného "stavebního materiálu" - papírových krabic. Poté následovala vlastní stavba, žáci si automaticky rozdělili role, ve kterých se střídali. Problémy (např. jak udělat "střechu"nebo jak iglú dopravit nepoškozené do sálu), řešili společně.

c) Od října do listopadu žáci po skupinách vyhledávali materiály o nejrůznějších stavbách. Postupně si tak nashromáždili tištěné materiály, obrázky, případně si pořídili výpisky o domech, které je zaujaly. Následně je začali vybírat a uspořádávat pro budoucí prezentaci. Přestože se skupiny mezi sebou nedomlouvaly, podařilo se jim domy porovnat pokaždé z jiného hlediska - domy v různých částech světa, domy podle účelu, výškové stavby, domy v různých dobách. Poslední bylo jenom naznačeno (hrad, roubenka) a otevřelo velký prostor pro pokračování projektu v dalších ročnících - domy z historického hlediska, architektura, stavební slohy a jejich typické znaky.

Metody a formy práce: diskuze, vyprávění, řízený rozhovor, výklad, brainstorming, práce s textem, exkurze, situační a inscenační metody, samostatná práce, skupinová práce (velká i malá skupina).

 

Mezipředmětové vztahy - začleněná témata - konkrétní cíle:

Prvouka

- naše obec Praha 6

- město a vesnice - výhody, nevýhody, rozdíly, porovnání

- typy domů z nejrůznějších hledisek:

                    funkce: obytné, administrativní, kulturní, rekreační, účelové

                    vlastnictví: rodinné, nájemní, družstevní, státní

                    stavby: zděné, montované, panelové, roubené

                    obydlenosti: vily, paneláky, ubytovny, usedlosti

- domy v různých podnebných pásmech, závislost stavby na klimatických podmínkách a dostupných materiálech (rozšiřující učivo 4. třída): iglú, domy na kůlech, bambusové chýše, bílé pouštní domy, indiánská týpí, domy v ohrožených oblastech (zemětřesení) aj.

- vlastnosti látek (pevné - křehké, hořlavé - nehořlavé, přírodní - umělé)

- člověk a lidské výrobky (stavební materiály a suroviny pro jejich výrobu)

- živá a neživá příroda (materiály, potřebné suroviny pro stavbu domu a jejich získávání)

- ochrana přírody

- lidé a technika, povolání, řemesla

- nakupování (Hornbach)

Cíle:

- žáci chrakterizují Prahu 6 z hlediska obydlenosti

- žáci rozliší domy podle funkce, vlastnictví, použitých materiálů

- žáci se dokáží rozhodnout, zda by dali přednost životu ve městě nebo na vesnici a zdůvodnit své rozhodnutí

- žáci si uvědomují význam člověka jako součásti přírody

- žáci rozliší přírodniny živé a neživé a objasní jejich vzájemnou propojenost

- žáci si uvědomují rozmanitost podmínek života na Zemi

- žáci posoudí odpovědnost lidí za tvorbu životního prostředí (získávání surovin)

- žáci se naučí vybírat z množství informací podstatné  a zajímavé

- žáci se naučí stručně, přehledně a srozumitelně sdělovat nabyté znalosti

- žáci rozliší základní formy vlastnictví, používají peníze v běžných situacích

 

Český jazyk

- jazyková výchova - práce s textem (porozumění, výběr, uspořádání)

                                 - souvislý mluvený projev

- sloh - dům v budoucnosti

- řemesla (dramatizace)

- literární druhy a žánry - příběhy s dětským hrdinou, naučná a populárně-naučná literatura

- čítanková četba - Nepil: Čím budu

- mimočítanková četba - Janotka: Zapomenutá řemesla, Doskočilová: Pohádky o řemeslech

Cíle:

- žáci dokáží pronášet přiměřeně rozsáhlý samostatný projev

- žáci charakterizují některá řemesla (slovně, pantomimicky)

- žáci srovnají minulost a současnost z pozice řemeslné práce

- žáci dokáží interpretovat a hodnotit přečtené texty

- žáci dokáží využívat encyklopedie, příručky, tisk a ostatní média k vyhledávání informací

- žáci rozvíjí svou fantazii

- žáci dokáží rozlišit beletrii a naučnou literaturu

 

Pracovní činnosti

- skupinová koláž (město) - práce s papírem (stříhání, trhání, lepení, kompozice na danou plochu)

- stavba modelu iglú - skládání, sestavování, lepení, natírání, dokončovací práce

- poznávání vlastností jednotlivých materiálů (papír, lepidla, barvy, textil)

- práce s drobným materiálem (krabice), práce demontážní

- instalace výrobků

Cíle:

- žáci poznávají vlastnosti jednotlivých materiálů (iglú, kulisy)

- žáci se seznámí s různými pracovními postupy a k tomu potřebnými materiály

- žáci dokáží zorganizovat svoji činnost

 

Pracovní činnosti - počítačová gramotnost

- internetové prohledávače (google, seznam, centrum, atlas)

Cíle:

- žáci dokáží samostatně vyhledat potřebné informace (text, obrázky) na internetu

 

Výtvarná výchova

- pojmová mapa domu

- domy - kresba, skupinová koláž (kompozice prvků na velkou plochu)

- rozvíjení fantazie - dům v budoucnosti

- práce prostorové (stavba iglú)

- práce s písmem a textem - estetické a logické uspořádání na ploše

- instalace výtvarných prací

Cíle:

- žáci dokáží uspořádat objekty na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení do estetického celku

- žáci účelně a přehledně uspořádají text a obraz

 

Hudební výchova

- píseň, předvedení

Cíle:

- žáci se naučí písničku Jaromíra Nohavici "Grónská písnička" a předvedou ji na vánočním představení

 

Tělesná výchova

- choreografie k vánočnímu vystoupení

- doprava iglú

Cíle:

- žáci dokáží esteticky zkoordinovat zpěv s pohybem

- žáci naleznou vhodný způsob přepravy iglú do školního sálu

 

Matematika

- parkety - obvod, obsah

- sestavování slovních úloh souvisejících s tématem

- nakupování - ceny různých stavebních materiálů a jejich porovnání

Cíle:

- žáci dokáží pokrýt podlahy různého obsahu parketami daného typu

- žáci hledají různá řešení pokrytí podlahy, rozhodnou, zda byla nalezena všechna řešení (kombinatorika)

- žáci určí obvod a obsah podlahy

- žáci sestaví srozumitelnou slovní úlohu podle tématu a vyřeší ji

 

Prezentace:

Tématicky uspořádané materiály o domech a jejich prezentace

Vánoční vystoupení - Grónská písnička

 

Další akce:

Exkurze do Hornbachu.

Stavba iglú ze sněhu - datum realizace podle povětrnostních podmínek (uskutečněno 18.1.2010)

 

Konkrétní výstupy:

Kresba - dům v budoucnosti

Skupinová koláž - město

Prezentace práce skupin (domy z různých hledisek)

Iglú

Vánoční představení

 

4. Časová organizace projektu

Projekt probíhal od října do listopadu 2009. Koncem října byla uskutečněna exkurze do Hornbachu (Praha 6). Výsledky byla průběžně prezentovány včetně závěrečného předvedení nepatrné části 3.12.2009 v sále školy. Prezentací iglú se stalo vánoční vystoupení 9.12.2009.

Dne 18.1. 2010 již po uzavření projektu nám počasí umožnilo vyzkoušet si stavbu iglú ze sněhu (Divoká Šárka, Malá skála). Z krabic to je prý o hodně lehčí.

 

 

5. Obsažené vzdělávací oblasti

Všechny, viz část 3.

6. Dílčí úkoly v jednotlivých předmětech

Viz část 3.

 

7. Organizační a materiální zabezpečení

Organizace viz bod 4. Na materiálové zabezpečení nebyl projekt náročný. Vše potřebné byli schopni obstarat žáci - jednotlivě shromažďovali a nosili prázdné  papírové krabice, společně se jim podařio dostatečné množství získat při exkurzi do Hornbachu. Tam jsme také zakoupili velké balení bílé omyvatelné malířské barvy (vybrali jsme Arktic - aby se na iglú hodila), papírové lepící pásky, lepidlo, štětce a agrotextilii na "sníh".

 

8. Rozvíjené klíčové kompetence

Projektem bylo rozvíjeno všech šest klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

- žák vyhledává a třídí informace

- žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

Kompetence k řešení problémů

- žák promýšlí způsob řešení problémů a využívá k tomu zkušeností

Kompetence komunikativní

- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně v  ústním projevu

- žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů

- žák využívá informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální

- žák účinně spolupracuje ve skupině

- žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, je ohleduplný, čímž přispívá k upevňování dobrých vztahů

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

- žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí

Kompetence občanské

- žák chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

Kompetence pracovní

- žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

- žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých

 

9. Integrace průřezových témat

V projektu byla integrována čtyři průřezová témata, zvláště pak "Osobnostní a sociální výchova" a "Environmentální výchova":

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

Sebepoznání a sebepojetí - vztahy k druhým lidem

Psychohygiena- dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích

Sociální rozvoj

Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě

Komunikace - dialog, komunikace v různých situacích (informování, omluva, prosba, přesvědčování,  vysvětlování, žádost apod.)

Kooperace a kompetice - rozvoj dovedností pro kooperaci, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování

Hodnoty, postoje, praktická etika - kvality typu odpovědnost, spolehlivost, respektování atd.;

 

Multikulturní výchova

Lidské vztahy - jiný způsob života, odlišné myšlení a vnímání světa (škola v Africe, indické slumy)

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá - život dětí v jiných zemích (škola v Africe)

 

Environmentální výchova

Ekosystémy - lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém), kulturní krajina(ovlivnění přírody člověkem)

Základní podmínky života - energie(energie a život), přírodní zdroje(zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí), způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů)

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - změny v krajině(krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit

Vztah člověka k prostředí -  naše obec, náš životní styl(spotřeba věcí, energie, odpady), nerovnoměrnost života na Zemi(rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi)

 

10. Zpráva o realizaci

            Vše výše uvedené bylo realizováno, obecné i konkrétní cíle byly naplněny, je však třeba přihlédnout k individuálním schopnostem každého žáka. Do projektu se zapojili všichni, každý dle svých možností a dovedností. Většinou žáci dokázali pracovat samostatně, výraznější pomoci bylo potřeba při výběru a uspořádávání textových materiálů, což souvisí s dosud nezautomatizovaným čtením. Při výběru a uspořádávání obrázků mě však velmi překvapilo, jakým způsobem děti (přes svůj nízký věk) dávaly věci do souvislostí. Umístili např. školu v Africe vedle anglické univerzity, zemljanku ve Finsku vedle mrakodrapů v Dubaji nebo panelové sídliště vedle indických slumů. Toto vše otevíralo stále nová a nová diskusní témata. Dále se ukázalo, že spojení stavby s vánoční besídkou bylo pro děti velmi motivující - iglú měli možnost vidět nejen jejich, ale i ostatní rodiče. Negativně hodnotím prezentaci v sále. Na tom, že žáci dokáží pronášet přiměřeně rozsáhlý samostatný projev, musíme (a budeme) dále pracovat.


Eva Bomerová, 20. 1. 2010