Projekt Děti ve svém živlu - Voda (3. třída)

1. Název projektu: Děti ve svém živlu - voda

    Třída: 3. B

    Vyučující: Eva Bomerová

Děti byly seznámeny s tématem letošního celoškolního projektu - "Děti ve svém živlu". Zcela přirozeně je nejvíce oslovila voda,  ke které letos měly nejblíže. V zimě jsme chodili bobovat a navíc byla právě ukončena výuka plavání. Projekt byl založen zejména na učivu prvouky, propojoval tématické oblasti "Místo, kde žijeme", "Rozmanitost přírody" a "Člověk a jeho zdraví - ochrana člověka". Projekt prolínal všemi vyučovacími předměty. Stavěl jak na samostatné, tak i na skupinové práci žáků. Nosným prvkem projektu byly výlety do Divoké Šárky, dva reálné a jeden virtuální. Putovali jsme podél vodních toků (viz mapa). První putování bylo tzv. průzkumné, vzdělávací, druhé virtuální (na mapě) - ověřovací a třetí prezentační.

 

2. Obecné cíle:

- žáci se učí vnímat jevy v souvislostech, využívat předchozích znalostí a dovedností

- žáci nalézají vztah k přírodě a prostředí, kde žijí

- žáci se učí vnímat přírodní estetično

- žáci se učí pracovat s učebnicemi, s různými texty a materiály, s encyklopediemi a  internetem

- žáci se učí třídit informace a interpretovat je

- žáci se učí spolupracovat a respektovat práci druhých

- žáci organizují a plánují svou činnost

 

3. Osnova projektu

Projekt se skládal z několika částí.

            a) teoretická část - tématický celek "Neživá příroda"

            b) putování podél vod v Divoké Šárce (29.3.)

            c) výtvarná část - kresba, malba, ilustrace, film

            d) jazyková část - slohová (ústní i písemná) - popis, pohádka

                                          - literární - pohádky, pověsti

            e) hudební část - poslech, zpěv

            f)  ověřování - práce s mapou, vyhledávání informací

            g) prezentace výsledků - nové putování (6.5.), kvíz, nástěnka

Stěžejní byly výlety do Divoké Šárky - putování podél vod. Zejména z toho vycházely další činnosti popsané níže. Projektový den byl prezentací získaných znalostí a dovedností.

 

Metody a formy práce: vycházka, diskuze, vyprávění, řízený rozhovor, výklad, práce s textem, interaktivní výuka, dramatizace, samostatná práce, skupinová práce (velká i malá skupina).

Mezipředmětové vztahy - začleněná témata - konkrétní cíle:

Prvouka

- neživá příroda -  slunce, vzduch, voda

- vlastnosti látek - skupenství, změny látek

- ochrana životního prostředí - pitná, užitková a odpadová voda - šetření vodou,

- ochrana člověka za mimořádných událostí - přírodní živelné pohromy

- pozorování v přírodě - vodní plochy v bezprostředním okolí školy

- rostliny a živočichové - u vody a ve vodě

- složky zdravé výživy - pitná voda, zásobování, kvalita

Cíle (žák dokáže):

- vysvětlit základní rozdíl mezi živou a neživou přírodninou

- porovnat vlastnosti vody

- vysvětlit základní význam vody pro život člověka

- popsat koloběh vody v přírodě

- rozpoznat a pojmenovat různá skupenství vody v přírodě, určí jejich základní vlastnosti a využití v praxi

- určit některé rostliny a živočichy žijící u vody a ve vodě

- popsat vodní toky v okolí jeho bydliště

- vlastními slovy vyjádřit vliv čistoty vody na život člověka

- uvědomit si nebezpečí, vyplývající ze znečištění životního prostředí

- vysvětlit základní rozdíl mezi živou a neživou přírodninou

Začátek putování -  jak se jmenuje tento potok?

 

Šárecký potok


Vodní nádrž Džbán

Libocký rybník

 

Český jazyk

- jazyková výchova - práce s textem (porozumění, výběr)

                               - tvorba kvízových otázek a odpovědí

- sloh - Můj vodník - popis podle vlastní ilustrace,

          - popis cesty (vycházka)                      

- literární druhy a žánry - pohádka, povídka, naučná a populárně-naučná literatura

- čítanková četba - K.Čapek: Pohádka vodnická

- mimočítanková četba - Bubáci a hastrmani, Vodník Řásnička, Dětské encyklopedie

Cíle:

- žáci dokáží pronášet přiměřeně rozsáhlý samostatný projev

- žáci přehledně popíší (slovně) trasu vycházky - bez mapy a s mapou

- žáci určí základní prvky pohádky, převypráví ji vlastními slovy

- žáci dokáží interpretovat a hodnotit přečtené texty

- žáci umí výstižně a poutavě popsat vlastní ilustraci

- žáci dokáží využívat encyklopedie, příručky a internet k vyhledávání informací

- žáci rozliší beletrii a naučnou literaturu

 

Pracovní činnosti - počítačová gramotnost

- práce s mapou na interaktivní tabuli

- internetové prohledávače

- instalace obrázků

Cíle:

- žáci rozliší různé druhy map na počítači

- žáci ukáží na mapě trasu vycházky, orientační body

- žáci dokáží samostatně vyhledat potřebné informace (text, obrázky) na internetu

- žáci dokáží zorganizovat svoji činnost

Pozn. Mapa je uvedena na konci zprávy.

 

Výtvarná výchova

- voda - kresba suchým pastelem

- voda  (krajina) - malba temperou

- ilustrace k pohádce o vodníkovi - kresba pastelkou

- rozvoj výtvarného cítění - film Propast

- instalace výtvarných prací

Cíle:

- žáci rozpoznají rozdíl mezi kresbou a malbou

- žáci se učí jednotlivým výtvarným technikám

- žáci si ujasňují základní výtvarné pojmy (kompozice, kontrast, barvy studené a teplé, popředí, pozadí)

- na základě vlastního popisu vytvoří výstižnou ilustraci

- vnímají estetickou hodnotu filmového díla

Hudební výchova

- poslech - B. Smetana: Má vlast - Vltava

- písničky o vodě

Cíle:

- žáci dokáží naslouchat

- žáci po celou dobu projektu průběžně vyhledávají  a doplňují písničky, ve kterých se vyskytne voda

 

Tělesná výchova

- turistika, orientace v terénu

- pravidla silničního provozu

- hry v přírodě

Cíle:

- žáci se dokáží orientovat v terénu, určit orientační body

- žáci dodržují pravidla silničního provozu

- žáci si uvědomují význam pohybu pro zdraví

- žáci se aktivně se zapojují do pohybových činností

 

Matematika

- objem (propedeutika)

- slovní úlohy (přelévání vody)

Cíle:

- žáci sestaví srozumitelnou slovní úlohu podle tématu a vyřeší ji

- žáci pracují s pojmem objem

 

Prezentace:

Cesta do Divoké Šárky - děti jako průvodci

Vědomostní kvíz sestavený dětmi - jeden proti 35

Nástěnka s výtvarnými pracemi a seznamem písní

 

Konkrétní výstupy:

Kresba - voda

Malba - voda - krajina

Ilustrace - "Můj vodník"

Popis - "Můj vodník"

Seznam písní

Vědomostní kvíz

 

4. Časová organizace projektu

Projekt probíhal od 22. března do 13. května 2010.

22.3. - 26.3. Teoretická příprava

29.3.   První cesta (mapa)

30.3. - 6.5. Projektové činnosti uvedené výše

8.4.     Druhá (virtuální) cesta po mapě na interaktivní tabuli

6.5.     Projektový den

            Třetí cesta

            Kvíz

            Vyhodnocení

13.5.   Ukončení projektu - film Propast

           

5. Obsažené vzdělávací oblasti

Všechny, viz část 3.

6. Dílčí úkoly v jednotlivých předmětech

Viz část 3.

7. Organizační a materiální zabezpečení

Organizace viz bod 4. Na materiálové zabezpečení nebyl projekt náročný - kromě výtvarných potřeb a horkého čaje jsme nic nepotřebovali.

 

8. Rozvíjené klíčové kompetence

Projektem bylo rozvíjeno všech šest klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

- žák vyhledává a třídí informace

- žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

Kompetence k řešení problémů

- žák promýšlí způsob řešení problémů a využívá k tomu zkušeností

Kompetence komunikativní

- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně v  ústním projevu

- žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů

- žák využívá informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální

- žák účinně spolupracuje ve skupině

- žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, je ohleduplný, čímž přispívá k upevňování dobrých vztahů

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

- žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí

Kompetence občanské

- žák chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

Kompetence pracovní

- žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

- žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých

 

9. Integrace průřezových témat

V projektu byla integrována čtyři průřezová témata, zvláště pak "Environmentální výchova" a "Osobnostní a sociální výchova". 

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

Sebepoznání a sebepojetí - vztahy k druhým lidem

Psychohygiena- dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích

Sociální rozvoj

- dialog, komunikace v různých situacích

Kooperace a kompetice- rozvoj dovedností pro kooperaci, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti- dovednosti pro řešení problémů a rozhodování; Hodnoty, postoje, praktická etika - kvality typu odpovědnost, spolehlivost, respektování atd.;

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá - kvalita vod, ovzduší, globální vztahy

 

Environmentální výchova

Ekosystémy - vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii)

Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);energie(energie a život), přírodní zdroje(zdroje - jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí), způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů)

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - změny v krajině(krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit

Vztah člověka k prostředí - naše obec, náš životní styl(spotřeba vody, odpady), nerovnoměrnost života na Zemi(rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi)

 

10. Zpráva o realizaci

            Vše výše uvedené bylo realizováno, obecné i konkrétní cíle byly naplněny, je však třeba přihlédnout k individuálním schopnostem každého žáka. Do projektu se zapojili všichni, každý dle svých možností a dovedností.

            Projektový den jsme pojali jako prezentaci všeho, co jsme o vodě zjistili. Při cestě do Šárky děti vystupovaly v roli průvodců paralelní třídy. Velmi motivující bylo také to, že děti dostaly za úkol, vytvořit kvízové otázky s jednou správnou odpovědí pro hru jeden proti xx (viz příloha). Otázky byly zajímavé, vtipné, snadné i obtížné. Na většinu z nich se však nedostalo, neboť hra je poměrně dramatická a časově náročná. Tato hra byla nová pro obě třídy, takže nikdo nebyl ve výhodě. Jelikož pravidla jsou nastavena tak, aby i ti, kteří již vypadli, byli stále ve hře, každý po celou dobu pracoval. Děti opakovaly jaksi mimochodem a již nyní se těší, kdy dojde na otázky, které při projektovém dnu nezazněly.

Zdroje:

www.google.cz

Přílohy:

1. Mapa je uvedena zde.

2. Kvízové otázky jsou uvedeny zde.

Eva Bomerová, 17. 5. 2010